תקנון הגרלה לחופשה בפריזטרימד בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "עורכת ההגרלה") מודיעה בזאת על עריכת פעילות (כהגדרתה להלן) ללקוחות בחנויות ובאתר של החברה בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.
השתתפות בפעילות כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת ללקוחות החנויות והאתר בלבד.
כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
"הפעילות" – רכישה ממוצרי החנות L'OCCITANE ישראל אשר בסוף תקופת הפעילות ה יוגרלו 10  זוכים  ב3 קטגוריות של פרס כאשר הפרסים הם:
פרס ראשון – כרטיס טיסה זוגי מתל-אביב לפריס מתנת חב'  אייר פרנס / AIR FRANCE (בהתאם למועדים / מחלקה שיקבעו ע"י חב' AIR FRANCE / (חב' AIR FRANCE אחראית באופן ישיר ובלעדי לפרס ולתנאי המימוש /של הפרס, ובהתאם להוראות והחוקים הנהוגים בחב' AIR FRANCE) וכן יהנו מלינה לאורך השהות על חשבון טרימד בע"מ – חדר זוגי סטנדרטי במלון שיוזמן מראש ע"י חברת טרימד בע"מ ויירשם על שם הזוכה.
פרס שני – 3 טיפולי ספא אישי בשווי 290 ₪ ל-60 דק (עיסוי גוף או טיפול פנים בספא L'OCCITANE ישראל בספא שרונה תל אביב) .
פרס שלישי – 6 בשמים של הקולקציה הייחודית של החברה בשווי 429 ₪ ליחידה.
 
1. שונות
 
1.1 הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לגברים ולנשים כאחת.
1.2 הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.
 
2. תקופת הפעילות
 
2.1 הפעילות תיערך בתקופה שבין יום 3.6.19 ועד ליום 17.6.19 (כולל) (תקופה זו תקרא להלן: "תקופת הפעילות").
 
2.2 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.
 
3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות
 
3.1 לצורך הפעילות, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר (להלן: "משתתף/ת/ים"). עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.
 
3.1.1 גילו 18 שנים או יותר; ו-
3.1.2 הוא תושב ישראל; ו-
3.1.3 הוא לקוח פרטי של החברה שרכש רכישה ממוצרי החנות L'OCCITANE ישראל בחנויות ו/או באתר החברה.
 
3.2 עורכת ההגרלה תודיע לזוכה טלפונית ובמייל באופן אישי.
 
3.3 לצורך השתתפות בפעילות, על המשתתף, במהלך תקופת הפעילות, לקנות בפעם אחת רכישה ממוצרי החנות L'OCCITANE ישראל בחנויות ו/או באתר החברה.
איך משתתפים:
רכישה בחנות – הלקוח ימלא בעת הרכישה, ככל והינו זכאי להשתתף בהגרלה, טופס  ובו יציין את פרטיו האישיים (שם מלא, טלפון, מייל, ת.ז. וכתובת)
רכישה באתר החברה– הלקוח יופנה לדף נחיתה להרשמה דיגיטאלית שם ימלא את הפרטים לעיל, ובנוסף יציין את מספר ההזמנה שביצע באתר.
תנאי להשתתפות בהגרלה כי המשתתף יאשר בעת מילוי הפרטים לצרוף השתתפותו בהגרלה כי הוא מסכים  לקבלת דיוור/התקשרות מכל סוג שהוא, לרבות פרסום, ובכל אמצעי (בכתב/דיוור ישיר, דיוור דיגיטלי, סמס וכיו"ב)  מאת טרימד בע"מ/ רשת L'OCCITANE ישראל וחב' התעופה AIR FRANCE.
כל לקוח יוכל להירשם להגרלה פעם אחת בלבד וכל רכישה תזכה בהשתתפות חד פעמית.
 
מובהר כי בכך שהלקוח ייתן את פרטיו הוא מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני ומס' טלפון נייד. מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר/דיוור/ פרסום עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס.
 
3.4 ביום 23.6.19 (להלן: "מועד עריכת ההגרלה") יבחרו באופן רנדומאלי 10 זוכים ב3 קטגוריות של פרס מבין המשתתפים אשר עמדו בתנאי ס' 3.3 לעיל, אשר יהיו זכאים לפרסים כפי שמוגדר בתקנון זה.
 
3.5 תפורסמנה תוצאות ההגרלה במדיות החברתיות של L'OCCITANE ישראל ב26.6.19 וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני, מנציג של עורך ההגרלה, לצורך תיאום קבלה ומימוש הפרס על ידי הזוכה. הזוכה יידרש למסור פרטים מסוימים, כפי שיידרשו על ידי הנציג, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 
3.6 מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד עורכת ההגרלה ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס.
 
4. הפרסים והכללים לזכייה בו
 
4.1
פרס ראשון – כרטיס טיסה זוגי מתל-אביב לפריס מתנת חב'  אייר פרנס / AIR FRANCE (בהתאם למועדים / מחלקה שיקבעו ע"י חב' AIR FRANCE / (חב' AIR FRANCE   אחראית באופן ישיר ובלעדי לפרס ולתנאי המימוש /של הפרס, ובהתאם להוראות והחוקים הנהוגים בחב' AIR FRANCE) וכן יהנו מלינה לאורך השהות על חשבון טרימד בע"מ – חדר זוגי סטנדרטי במלון שיוזמן מראש ע"י חברת טרימד בע"מ ויירשם על שם הזוכה.
פרס שני – 3 טיפולי ספא  אישי בשווי 290 ₪ ל-60 דק (עיסוי גוף או טיפול פנים בספא L'OCCITANE ישראל בספא שרונה תל אביב) ..
פרס שלישי – 6 בשמים של הקולקציה הייחודית של החברה בשווי 429 ₪ ליחידה משתתף אשר קיבל הודעה מאת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן.
 
4.3 זכאותם של הזוכים לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, עורכת ההגרלה או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכת ההגרלה.
 
4.4 היה ואחד הזוכים יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו (ובלבד שמדובר בתושב ישראל מעל גיל  18 שנים), אזי על הזוכה האחריות להודיע לעורכת ההגרלה ו/או לכל מי שפועל מטעמה בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה, ת.ז.  ואת השם המלא והכתובת של מקבל הפרס מטעם הזוכה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה לא יהיו אחראים ו/או מחויבים בכל דרך כלפי הזוכה המקורי לאחר משלוח הפרס על פי הוראות הזוכה.
 
4.5 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס, אלא אם כל פעולה כזו אושרה על ידי עורכת ההגרלה מראש ובכתב.
 
4.6 למען הסר ספק, מובהר בזה כי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות בקשר עם הפרס המוענק במסגרת הפעילות, לרבות טיבו ואיכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בפרס ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי.
 
4.7 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הסעות, מסים, הוצאות מיוחדות, הוצאות ישירות ו/או עקיפות    בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
 
4.8 אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או מי מטעמו לפרס.
4.9 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הפרס יינתן לפי התנאים ובזמנים אותם תקבע עורכת ההגרלה, אם מכל סיבה שהיא לא יוכל הזוכה לקבל את הפרס לפי תנאי עורכת ההגרלה אזי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליתן לו את הפרס.
 
5. יצירת קשר עם הזוכה
 
תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד במדיות החברתיות של עורכת הפעילות ב26.6.19 וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני מנציג עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תמסור לזוכה את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והזוכה. היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, אזי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.
 
6. פרסום
 
6.1 כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או הזוכה ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
 
6.2 עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות הסכמתו הבלתי חוזרת לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו , וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.
 
7. מידע ופרטים
מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת נציג החברה בטלפון שמספרו03-9435301 בימים א'-ה' בשעות 09:00-16:00  בשירות הלקוחות של L'OCCITANE

8. אנשים המנועים להשתתף בפעילות
עובדי עורכת ההגרלה, עובדי חב' AIR FRANCE  ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות לחברות כאמור  המפקח וכן בני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בפעילות. "בני משפחה" לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים.
 
9. המפקח
 
9.1 עו"ד יובל פלדה בכתובת החושלים 4 הרצליה, ת.ד. 12318 ,טל' 09-7778900 , מונה על ידי עורכת ההגרלה לשמש כמפקח  על המבצע (להלן: "המפקח").
 
10. קניין רוחני ; פרטיות
 
10.1 כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או כל חלק שלה, לרבות בין השאר: התכנים של הפעילות, העיצובים וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
 
10.2 לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור פרטים אישיים לחברה (אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה – אותו משתתף לא יוכל להשתתף בפעילות), ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף.
 
11. כללי
 
11.1 עותקים של תקנון הפעילות, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות ו/או במשרדי המפקח.
 
11.2 עם מילוי הטופס בחנות ו/או באתר והגשת מועמדות /בקשה להשתתפות בהגרלה , מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
עורכת ההגרלה ו/או מי שיפעל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, בכפוף לדין החל. ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה לעורכת ההגרלה מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור.
 
11.3 האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, ועורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה.
 
11.4 המשתתף מסכים כי פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת עורכת ההגרלה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.
 
11.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 
 
11.7 ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לזכייתו בפעילות ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס.
 
11.8. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.