!function(a, b, c, d, e, f){ a.ddjskey = e; a.ddoptions = f || null; var m = b.createElement(c), n = b.getElementsByTagName(c)[0]; m.async = 1,m.src = d,n.parentNode.insertBefore(m, n)}(window, document,'script','https://js.datadome.co/tags.js','05855055E4FD6CAFCCD506CE41122E');

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 ("החוק"), כי ביום 18.3.20 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בקשה לאישור הסכם פשרה בת"צ 12451-08-18 דרזנר נ' טרימד בע"מ ("בקשת האישור"), שעניינה טענות המבקש (המוכחשות) להפליה וחוסר נגישות בשירות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה בחנויות רשת ל'אוקסיטן ("הרשת", "הסניפים"), בכך שלא היו בסניפים מערכות עזר לשמיעה עם לולאת השראה ואוזניה ("מערכות עזר") על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), תשע"ג-2013 ("התקנות").

עיקרי הסכם הפשרה: "הקבוצה" עליה יחול הסכם הפשרה – " האנשים עם מוגבלות בשמיעה אשר מיום 1.7.14 ואילך הגיעו או היו יכולים להגיע לחנויות רשת "ל'אוקסיטן"

תוכן ההסכם: במכלול נסיבות הענין, הצדדים הסכימו, לצרכי פשרה בלבד ובלי שיהיה בכך הודאה של איזה מהצדדים עם טענותיו של משנהו, על פיצוי לטובת הקבוצה בדרך של הנגשה עודפת (הנגשת-יתר) מעל הוראות התקנות, כדלקמן: (א) עד 30 יום מאישור בית המשפט הנכבד להסדר הפשרה ("המועד הקובע") המשיבה תדאג לרכוש ולהתקין בכל הסניפים מערכת FM אישית ושילוט על האפשרות להשתמש בהן שיכלול את הסמל לשירות נגיש לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, בנוסף על מערכות עזר מותקנות ומופעלות ברציפות בכל הסניפים, בעמדת שירות אחת לפחות מכל סוג.
(ב) בנוסף ותוך 90 ימים מהמועד הקובע המשיבה תוסיף באתר הרשת (בישראל), בדף "נגישות", הודעת הבהרה לשיפור פרסום ההנגשה לקבוצה. (ג) מערכות העזר בכל הסניפים יהיו ויותקנו בהתאם להוראות התקנות והתקן, בהתאם לאישור מורשה נגישות השירות מוסמך, לרבות בדבר הסימול והשילוט הנדרשים בתקנות. (ד) המשיבה תדאג להדרכה הולמת למנהלי ועובדי הסניפים בדבר אופן ההפעלה והשימוש של מערכות FM. בנוסף המשיבה תנחה את עובדי הסניפים לדאוג כי לאורך כל שעות הפעילות בכל סניף מערכות העזר תהיינה תקינות ומופעלות באופן רצוף, בלי שהלקוח יצטרך לבקש להפעיל אותן, ומערכות FM תהיינה תקינות וזמינות לשימוש מיד עם בקשת הלקוח להשתמש בהן. ההסכם כולל המלצה מוסכמת לתשלום גמול ושכ"ט עו"ד למבקש ובאי-כוחו.

הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסכם – כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל או אחד מהגופים המנויים בסעיף 18(ד) לחוק, רשאי להגיש לתיק בקשת האישור בבית המשפט המחוזי מרכז – לוד (עם העתק לב"כ הצדדים), תוך 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסכם הפשרה, או הודעה על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.

ויתור על תביעות ומעשה בית דין – אישור הסדר הפשרה וביצועו יקימו מעשה בי-דין כלפי המבקש וכל חברי הקבוצה, שלא נתנו הודעת פרישה כדין, ביחס לתקופה שמיום 1.7.2014 ועד למועד הקובע, וביחס לכל הטענות ועילות התביעה שהועלו בבקשת האישור בקשר עם מערכות העזר בסניפים, וכן ויתור וסילוק הדדי של הצדדים על כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה, האחד כלפי משנהו ו/או מי מטעמם, והכל בקשר עם מערכות העזר בסניפים ובתקופה האמורה.

עיון בהסכם הפשרה – הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז – לוד בין השעות 08:30 ל- 13:30, וכן בתיאום מראש אצל ב"כ המבקש ממשרד אבני פלסר עורכי דין, מרחוב מוטה גור 7 פתח תקוה 4952801.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה. תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט הנכבד והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

 

        שלומי אבני, עו"ד      ערן פלסר, עו"ד                                  יובל פלדה, עו"ד

         אבני פלסר עורכי דין - ב"כ המבקש                                     ב"כ המשיבה

תאריך עדכון : 23/03/20