17144_25Years_Hagrala_Kidum_Website_790x500

ל'אוקסיטן חוגגת 25 שנה בישראל!

רכשו ב-250 ₪ ומעלה בחנויות או באתר, הכנסו להגרלה חד פעמית

לקוחות אתר- תקבלו עם ההזמנה גלויה להרשמה להגרלה

https://il.loccitane.com/form-lottery-25-years-anniversary

לילה זוגי במלון יוקרתי במתנה ל-2 הזוכות במקומות הראשונים (מלון פרא וגורדוניה)
ארוחות בוקר וערב במסעדה הצרפתית מייסון קייזר
טיפולי ספא באווירה יוקרתית ומפנקת
שלל גיפט קארדים על סך 500 ₪ ו-1,000 ₪

תקנון פעילות הגרלה 25 שנה לל'אוקסיטן בישראל

 
טרימד בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "עורכת הפעילות") מודיעה בזאת על עריכת פעילות (כהגדרתה להלן) ללקוחות הרוכשים בחנויות ברשת או באתר החברה ב- 250 ₪ ומעלה במהלך חודש מאי 2022.

מגוון הפרסים לזוכים בפעילות החל מלילה במלון ועד מבצע/מתנה לקניה בחנות בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בפעשילות כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת ללקוחות החברה בלבד.

כל משתתף יהיה זכאי להירשם לפעילות פעם אחת בלבד,

ההשתתפות מותנית באישור של המשתתף לצורכי התקשרות מצד ל'אוקסיטן ישראל בכל דרכי המדיה

הזכיה מותנת בהצגת הוכחת קניה העומדת בתנאי ההגרלה.

כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

"הפעילות" – כל משתתף יהיה זכאי לרכוש מארז ולהירשם להרגלת פרסים מבין הפרסים המופיעים בתקנון זה.

 

 1. שונות

1.1 הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לגברים ולנשים כאחת.

1.2 הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי עורכת הפעילות, בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

 

 1. תקופת הפעילות

2.1 הפעילות תיערך בתקופה שבין יום 1.5.22 ועד ליום 31.5.22 (כולל) (תקופה זו תקרא להלן: "תקופת הפעילות").

2.2 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

 

 1. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות

3.1 לצורך הפעילות, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר (להלן: "משתתף/ת/ים"). עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה:

3.1.1 גילו 18 שנים או יותר;

3.1.2 הוא תושב ישראל;

3.1.3 הזוכה ייוודע לזכייה לאחר שירשם לפעילות ויזין באתר החברה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר חשבונית רכישה.

איך משתתפים:

רוכשים באתר או באחת מחנויות החברה ב-250 ₪ ומעלה (מחיר נטו לאחר הנחות, מבצעים, נקודות מועדון וכו') סורקים את קוד ה- QR המופיע על גבי אמצעי התקשור שלנו בחנויות (רול אפ/שילוט) או לחילופין באמצעות כרטיס שיתווסף לחבילה למזמינים באתר האינטרנט.

נרשמים להגרלה באמצעות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר חשבונית רכישה.

מובהר כי בכך שהלקוח ייתן את פרטיו הוא מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומס' טלפון נייד. מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את עורכת הפעילות ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר/דיוור/פרסום עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס.

3.6 מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד עורכת הפעילות ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס.

 

 1. הפרסים והכללים לזכייה בו

פירוט ההטבות/פרסים בהם יכולים לזכות

4.1 החברה מחלקת סה"כ 25 פרסים:

 • 2 לילה זוגי בבית מלון בארץ.

  1 לילה זוגי במלון פרא

  1 לילה זוגי במלון גורדוניה

 • 5 ארוחות במסעדת מייסון קייזר

  2 ארוחות בוקר זוגיות במסעדה בתל אביב

  2 ארוחות ערב זוגיות במעסדה בתל אביב

1 בראנץ' זוגי + סיור אקסקולוסיבי במפעל הקונדטוריה

 • 10 טיפולי ספא 60 דקות בספא L'OCCITANE שרונה
 • 8 גיפטקארדים לקניה באתר או חנויות החברה

  2 גיפטקארדים על סך 1,000 ₪

  6 גיפטקארדים על סך 500 ₪

4.2 זכאותם של הזוכים לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, עורכת הפעילות או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בפעילות, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכת הפעילות.

4.3 היה ואחד הזוכים יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו (ובלבד שמדובר בתושב ישראל מעל גיל  18 שנים), אזי על הזוכה האחריות להודיע לעורכת הפעילות ו/או לכל מי שפועל מטעמה בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה, ת.ז.  ואת השם המלא והכתובת של מקבל הפרס מטעם הזוכה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עורכת הפעילות ו/או כל מי שפועל מטעמה לא יהיו אחראים ו/או מחויבים בכל דרך כלפי הזוכה המקורי לאחר משלוח הפרס על פי הוראות הזוכה.

4.4 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס, אלא אם כל פעולה כזו אושרה על ידי עורכת הפעילות מראש ובכתב.

4.5 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות בטיב הפרסים המוענקים ע"י צד שלישי המוענק במסגרת הפעילות, לרבות טיבו ואיכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בפרס ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי. (מה הכוונה בסעיף הזה? האם מתקשר למתנות של בתי המלון למשל?)

4.6 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הסעות, מסים, הוצאות מיוחדות, הוצאות ישירות ו/או עקיפות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

4.7 אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או מי מטעמו לפרס.

4.8 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הפרס יינתן לפי התנאים והזמנים של נותני הפרס:

מלון פרא, מלון גורדוניה, מסעדת מייסון קייזר וספא L'OCCITANE, אם מכל סיבה שהיא לא יוכל הזוכה לקבל את הפרס לפי תנאי עורכת הפעילות אזי עורכת הפעילות ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן לו את הפרס.

 • מלון גורדוניה:

  השובר הינו עבור לילה לאמצע השבוע, לסוויטה עם בריכה פרטית.

  ניתן לנצל את השובר עד לתאריך 31.1.23 על בסיס מקום פנוי (לא כולל סופ"ש וחג).

 • מלון פרא:

  השובר הינו עבור לילה לאמצע השבוע.

  ניתן לנצל את השובר עד לתאריך 31.1.23 על בסיס מקום פנוי (לא כולל סופ"ש וחג).

 • מסעדת מייסון קייזר:

  תקף באמצע השבוע בלבד בימים ב'-ד' בהזמנה ותיאום מראש בתוקף ל-6 חודשים מעת הודעת הזכיה

שווי ארוחת הבוקר בנמל ובמסעדה ע"ס 200 ש"ח. ארוחת הערב ע"ס 500 ש"ח.

 • ספא ל'אוקסיטן:

  טיפול פנים או גוף לבחירה של 60 דקות, בהזמנה ותיאום מראש. בתוקף ל-6 חודשים מעת הודעת הזכיה.

 

 1. יצירת קשר עם הזוכה

תוצאות הפעילות תפורסמנה בעמוד במדיות החברתיות של עורכת הפעילות בתאריך 12.06.22 וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני\טלפון אישי מנציג עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תמסור לזוכה את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והזוכה. היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אזי עורכת הפעילות ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.

 

 1. פרסום

6.1 כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או הזוכה ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.

6.2 עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות הסכמתו הבלתי חוזרת לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו , וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

 1. מידע ופרטים
  מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת נציג החברה בטלפון שמספרו 03-9435301 בימים א'-ה' בשעות 09:00-16:00 בשירות הלקוחות של L'OCCITANE ישראל.
 1. אנשים המנועים להשתתף בפעילות

עובדי עורכת הפעילות, ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות לחברות כאמור  המפקח וכן בני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בפעילות. "בני משפחה" לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים.

 1. המפקח

9.1 עו"ד יובל פלדה בכתובת התדהר 5 (זרחין 2), רעננה ,טל' 09-7778900 , מונה על ידי עורכת הפעילות לשמש כמפקח  על המבצע (להלן: "המפקח").

 1. קניין רוחני ; פרטיות

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או כל חלק שלה, לרבות בין השאר: התכנים של הפעילות, העיצובים וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים כאמור.

10.2 על אף האמור לעיל ולהלן, יובהר כי לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור פרטים אישיים לחברה (אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה – אותו משתתף לא יוכל להשתתף בפעילות), ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף.

 

 1. כללי

11.1 עותקים של תקנון הפעילות, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות ו/או במשרדי המפקח.

11.2 עם מילוי הטופס באתר והגשת מועמדות/בקשה להשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

עורכת הפעילות ו/או מי שיפעל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, בכפוף לדין החל. ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה לעורכת הפעילות מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור.

11.3 האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, ועורכת הפעילות ו/או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה.

11.4 המשתתף מסכים כי פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת עורכת הפעילות, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.

11.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

11.6 ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת הפעילות ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לזכייתו בפעילות ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס.

11.7 עורכת הפעילות מצהירה כי אין בפעילות על מנת להפר הוראות חוק או דין כלשהו.

11.9. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.

חיבור החשבון למועדון

זהו מספר הטלפון שלך השמור אצלנו במערכת,

הקליקי לצורך קבלת SMS לאימות: